ALGEMENE VOORWAARDEN FOTOGRAFIE-OPDRACHTEN

Mei 2019

 

Studio Sittard

Celine Klinkenberghstraat 4

6136TK Sittard

info@studio-sittard

KVK Roermond nr. 71349545

BTW nr. NL159190824B01

 

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.    Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.

2.    Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Studio Sittard (hierna: fotograaf) en de persoon of personen waarmee de overeenkomst wordt gesloten (hierna: opdrachtgever)

3.    Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.

4.    Fotograaf: Studio Sittard, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.

5.    Opdrachtgever: de persoon of personen waarmee fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.

6.    Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.

7.    Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.

8.    Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912.

9.    Aw: Auteurswet 1912.

 

Artikel 2. Toepassing

1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.

2.    Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 

Artikel 3. Aanbod

1.   Fotograaf doet een aanbod in de vorm van een offerte.

2.   Aanvaarding van het aanbod geschiedt schriftelijk.

3.   Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 14 dagen na de datum van verzending door de fotograaf.

4.   Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Fotograaf zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

5.   Voor nieuwe overeenkomsten of aanvulling van deze overeenkomst doet fotograaf een nieuw aanbod of prijsopgave.

 

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht

1.    Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans de indruk wekt, dat fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.

2.    Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf onaanvaardbaar maken.

3.    Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotograaf is in dat geval gerechtigd het voor de overeenkomst verschuldigde honorarium aan te passen.

 

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

1.    Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl en kwaliteit waarin fotograaf gebruikelijk werkt.

2.    Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens uitvoering van de opdracht.

3.    Fotograaf levert de beelden af in de door hem gebruikelijk gehanteerde stijl en kwaliteit waarbij een professionele nabewerking plaatsvindt op o.a. kleur, contrast, helderheid en uitsnede. Fotograaf zal nadrukkelijk geen nabewerking toepassen op bestaande elementen, zoals het verwijderen van deze elementen of extreme nabewerking toepassen.

4.    Extra nabewerking is mogelijk na overleg en tegen aanvullende betaling.

 

Artikel 6. Verplichtingen opdrachtgever

1.    Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen.

2.    Opdrachtgever dient zorg te dragen voor geschikte fotolocaties, waarbij opdrachtgever tevens zorg dient te dragen voor toegang tot die locatie en toestemming om op die locatie te mogen fotograferen. Indien hiermee kosten gemoeid gaan, zijn deze voor rekening van opdrachtgever.

 

 

 

 

Artikel 7. Levering

1.    Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.

2.    Fotograaf levert foto’s in hoge resolutie jpg. Fotograaf levert nimmer bronbestanden of onbewerkte bestanden.

3.    Fotograaf levert het aantal foto’s zoals overeengekomen, waarbij fotograaf zorgdraagt voor de selectie van de foto’s. Foto’s buiten deze selectie worden nimmer aan opdrachtgever geleverd.

4.    Foto’s worden, tenzij anders overeengekomen, geleverd via e-mail, WeTransfer of gelijkwaardige websites.

 

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

1.    Fotograaf zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

2.    Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.

3.    Geen enkel gebruik van het fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan zolang de opdrachtgever de factuur over dit fotografisch werk nog niet heeft voldaan.

 

Artikel 9. Klachten

1.    Klachten inzake het geleverde werk dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van deze producten schriftelijk te worden voorgelegd aan fotograaf. De fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot een onevenredige schade voor de opdrachtgever zou leiden.

2.    Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.

3.    Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 10. Auteursrecht

1.    Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van fotograaf, tenzij anders overeengekomen.

2.    Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken berust bij fotograaf.

3.    Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen.

4.    Opdrachtgever mag foto’s voor eigen gebruik verveelvoudigen. Opdrachtgever mag daarbij de foto’s echter niet wijzigen of bewerken.

5.    Opdrachtgevers verkrijgen een licentie voor de publicatie van de foto’s op social media, mits onder naamsvermelding van fotograaf.

6.    Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.

7.    Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.

8.     Elk gebruik van een werk van fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van fotograaf.

9.    Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van fotograaf, rekent fotograaf driemaal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.

10.  Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

 

Artikel 11. Portretrecht

1.    Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal.

2.    2. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid

1.    Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.

2.    Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade of ontbrekende foto’s wanneer blijkt dat op een locatie niet gefotografeerd mag worden.

3.    Fotograaf is niet aansprakelijk voor tegenvallende kwaliteit, wanneer opdrachtgever niet aan de bepalingen in deze algemene voorwaarden heeft voldaan.

4.    Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn.

5.    De aansprakelijkheid overstijgt nimmer de hoogte van het factuurbedrag.

 

Artikel 13. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

1.    Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2.    Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door fotograaf aan opdrachtgever medegedeeld.

3.    Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

 

Artikel 14. Rechts- en forumkeuze

1.    Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.

2.    Op alle rechtsverhoudingen tussen fotograaf en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.